Informácie

Náplň práce:

• priebežný dohľad a koordinácia riešenia požiadaviek evidovaných v HP ServiceDesk nástroji s cieľom dosahovania požadovanej produktivity a dodržiavania kvalitatívnych štandardov,
• kontrola komplexnosti zadaných požiadaviek v HP ServiceDesk nástroji,
• vytváranie a evidencia požiadaviek zmenového procesu (change management) – zabezpečenie vykonanie zmeny v určený čas,
• správa, aktualizácia a sledovanie pohybov zariadení pri vykonávaní dennej podpory, aby údaje v evidencii zodpovedali skutočnému stavu,
• kontrola jednotnosti názvov (zápisy v poliach) a ich oprava, kontrola prítomnosti všetkých povinných polí v evidencií,
• zodpovednosť za správne vyhotovenie preberacích/odovzdávacích protokolov pri každej zmene povinných polí na evidovanom zariadení, zabezpečenie podpísania ako preberajúceho, tak aj odovzdávajúceho pracovníka a vyhotovenie kópie pre objednávateľa,
• zodpovednosť za prehľadné ukladanie protokolov podľa zmluvných požiadaviek alebo bežných štandardov,
• podpora nadriadeného a spolupracovníkov, najmä v oblasti administratívy a reportingu,
• aktívna komunikácia so spolupracovníkmi,
• komunikácia s externými dodávateľmi,
• spolupráca s ostatnými oddeleniami,
• práca podľa pokynov príslušného nadriadeného súvisiacich s charakterom práce,

CHÝBAJÚCE SKÚSENOSTI MÔŽE VYVÁŽIŤ ZDRAVÝ ROZUM, USILOVNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ A SCHOPNOSŤ KOORDINOVAŤ TÍM TECHNICKÝCH RIEŠITEĽOV!

Zamestnanecké výhody, benefity:

  • keď sa pridáš k nám, ponúkame Ti prácu v priateľskej atmosfére menšieho kolektívu,
  • priestor pre vzdelávanie a profesionálny rast, odborné školenia a semináre, 
  • teambuildingové a športové podujatia,
  • min. od 1000€ mesačne brutto v závislosti od praxe a skúseností + variabilná zložka mzdy,

Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a vážime si Váš záujem o prácu v našej spoločnosti. Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem pracovať v našej spoločnosti. Všetky Vaše osobné materiály budú starostlivo posúdené, kontaktovať však budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom exe, a.s. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.exe.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Žiadosť o pozíciu

Zaškrtnutím poľa a odoslaním žiadosti o pozíciu prejavujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely nájdenia vhodného zamestnanca, databázy uchádzačov o zamestnanie a štatistických informácií o uchádzačoch o zamestnanie v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov.